"Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce ești." Părintele Arsenie Boca

Statut

CINE SUNTEM: 

Asociația "Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem cel Nou" a fost înființată în aprilie 2013, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.57/18.04.2013 
 
FORMA JURIDICĂ: 

Asociaţia este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică, ortodoxă şi are la bază principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi reglementările legale privind asocierea şi constituirea de persoane juridice. Asociaţia se constituie în mod voluntar de persoanele fizice a căror sferă de activitate constă în identificarea şi ajutarea persoanelor aflate în dificultate, a copiilor bolnavi şi cu malformaţii, a copiilor instituţionalizaţi sau aflaţi în situaţie socială precară, în scopul ocrotirii sănătăţii şi susţinerii intereselor lor şi al sprijinirii activităţii medicale din România. 

MEMBRII ASOCIAȚIEI: 

Moraru (Țintea) Eugenia-Nicoleta - Președinte 
Moraru Alexandru - Vicepreședinte 
Zlătan Mădălina - Vicepreședinte 
Stanciu Mirela - Secretar General 

SCOPUL ASOCIAȚIEI: 

Identificarea şi ajutorarea copiilor cu probleme de sănătate şi a celor cu malformaţii, a copiilor străzii, a copiilor abandonaţi din spitale şi a celor din centrele de plasament, identificarea şi sprijinirea copiilor maltrataţi de părinţi sau a celor abuzaţi fizic şi/sau psihic, recuperarea copiilor neadaptaţi şi a celor cu dizabilităţi, ajutorarea femeilor supuse violenţei în familie, a bătrânilor neajutoraţi, a adulţilor bolnavi, a oamenilor străzii şi a dependenţilor de droguri; integrarea acestora în standardele unei societăţi civilizate, precum şi ajutorarea familiilor nevoiaşe, a bătrânilor şi a altor persoane care necesită sprijin; 

OBIECTIVE: 

Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice, lansări de carte, licitaţii şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri, şi înfiinţarea de ateliere, cluburi, case de tip familial, centre de zi şi rezidenţiale, de recuperare şi îngrijire, cantine sociale, grădiniţe, fondarea de biblioteci în mediul rural şi în şcoli; 

Ameliorarea condiţiilor de îngrijire a copiilor şi a tinerilor care suferă de leucemie, cancer şi alte boli grave prin cumpărarea de medicamente, aparatură medicală, consumabile; sprijinirea familiilor pacienţilor prin ajutoare materiale, suport psihologic si informaţional, ajutarea copiilor care au nevoie de tratamente speciale în ţară şi străinătate şi promovarea intereselor şi a drepturilor copiilor bolnavi de leucemie şi cancer, inclusiv prin participarea la proiecte interne şi externe menite să îmbunătăţească calitatea vieţii acestora; 

Organizarea unor acţiuni caritabile în spitale, în centrele de îngrijire sau de plasament şi în azilele de bătrâni; 

Organizarea de reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare, turistice, de formare, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul socio-medical, al marketingului şi managementului sanitar public şi privat cu participare internă şi internaţională; 

Informarea, îndrumarea şi ajutorarea persoanelor din grupul ţintă pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice; 

Prezentarea problemelor din sfera categoriilor sociale vizate, în zona Executivului, legislativului şi administraţiei la nivel central sau local; aducerea nevoilor acestor categorii în atenţia mass-media în vederea conştientizării opiniei publice şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii celor implicaţi; 

Organizarea de proiecte social-educative în şcoli, spitale, zone defavorizate, pentru elevi, copii bolnavi sau alte categorii sociale din sfera domeniului de activitate; 

Susţinerea copiilor abandonaţi în spitale şi a celor din sistemul de protecţie socială în vederea ameliorarea condiţiilor din spitale şi centre de plasament şi iniţierea unor programe menite să contribuie la reducerea abandonului şi la îmbunătăţirea sistemului privind regimul adopţiei în România; 

Sprijinirea înfiinţării de biserici şi aşezăminte social-religioase; 

Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;

Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii; 

Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie; 

Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului; dezvoltarea unor programe menite să contribuie la reducerea avorturilor; 

Promovarea şi susţinerea familiei;

Strângere de fonduri pentru copiii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrâni neajutoraţi, persoanele fără adăpost etc.; acordarea de asistenţă socială şi medicală pentru oamenii străzii şi pentru cei lipsiţi de adăpost; 

Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare profesională pentru tineri; 

Înfiinţarea unui birou pentru servicii de consiliere şi ajutorare a celor aflaţi în impas; 

Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor; 

Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul de sănătate şi categoriile sociale din grupul ţintă - prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G.-uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.; 

Susţinerea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale în vederea îmbunătăţirii actului medical profesional, susţinerea desfăşurării activităţilor ştiinţifice şi de cercetare; 

Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile; 

Colaborarea cu persoane fizice şi juridice şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii; 

Editarea unui periodic gratuit în care să fie descrise cazurile dificile soluţionate cu ajutorul asociaţiei sau al altor organizaţii similare; 

Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sharing is caring